Galerijos nuostatai

VDA KAUNO FAKULTETO TAPYBOS KATEDROS VIRTUALIOS GALERIJOS „PA“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros virtuali Galerija
  „PA“ yra Galerija, organizuojanti
  profesionaliosios dailės kūrimą ir sklaidą internete.
 2. Galerijos steigėjo funkcijas vykdo VDA Kauno fakulteto Tapybos katedra.
 3. Galerijos veikla grindžiama VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros nuostatais.
 4. Galerijos buveinė: (adresas)
  II. GALERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
 5. Galerijos veiklos tikslai:
  6.1. pristatyti VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros meninės kūrybos laimėjimus, puoselėti, plėtoti ir
  skleisti Lietuvos kultūrą, kurti šiuolaikinio meno tradicijas, meniniu lygiu, formų ir žanrų įvairove
  formuoti bendruomenės vertybines orientacijas;
  6.2. sudaryti sąlygas VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros studentams, talentingiems jauniems
  kūrėjams bei šios katedros dėstytojams dalyvauti Galerijos veikloje, pristatomose parodose;
  6.3. užtikrinti visavertę VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros meninės kultūros sklaidą internete;
  6.4. formuoti VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros profesionalios tapybos įvaizdį;
  6.5. tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajai vizualiajai dailei.
 6. Virtuali Galerija „PA“ , įgyvendindama tikslus, atlieka šias funkcijas:
  7.1. rengia visų žanrų profesionaliosios dailės ( tapybos) parodas;
  7.2. organizuoja VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros ir užsienio tapybos kūrinių pristatymą
  visuomenei internete.
  7.3. vykdo švietimo ir ugdymo programas;
  III. GALERIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
 7. Galerija turi teisę:
  8.1. vadovaudamasi sezoninėmis ir perspektyvinėmis kūrybinės veiklos programomis savarankiškai
  sudaryti parodų ir renginių planus, pirmumo teisę palikdama VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros
  parodoms;
  8.2. pasirinkti kūrybinius darbuotojus, autorius, kūrybos kryptį, atitinkančią Galerijos tikslus;
  8.3. nustatyti vidaus organizacinę struktūrą;
  8.4. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais;
  8.5. sudaryti ekspertų komisijas Galerijos meno ir veiklos klausimams nagrinėti;
  8.6. gauti paramą.
  8.7. Galerija, atlikdama pavestas funkcijas, privalo:
  8.8. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;
  8.9. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
 8. Galerija gali turėti kitų įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų teisių ir pareigų.
  IV. GALERIJOS VALDYMO INSTITUCIJOS, JŲ SUDARYMO TVARKA, KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR
  ATSAKOMYBĖ
  9.1. Galerijai vadovauja administratorius, paskirtas Tapybos katedros dėstytojas.
  9.2. Galerijos administratorius:

9.3. organizuoja Galerijos veiklą ir atsako už ją;
9.4. Galerijoje trejų metų laikotarpiui sudaroma kolegiali balso teisę turinti 5 narių taryba,kuri sprendžia
ir tvirtina galerijos parodų planus ir sklaidą.
V. GALERIJOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ VARTOJIMO TVARKA
9.5. Galerijai priklausantis turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama patikėjimo teise.
9.6. Galerijos lėšas sudaro:
9.7. fizinių ir juridinių asmenų parama;
9.8. pajamos, gautos už mokamas paslaugas;
9.9. kitos teisėtai įgytos lėšos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Galerija gali baigti savo veiklą arba būti pertvarkyta priklausomai nuo VDA Kauno fakulteto padalinių
  pertvarkymo.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top